นโยบายการรับประกันสินค้า และเงื่อนไขการเปลี่ยน/คืนสินค้า

นโยบายการรับประกันสินค้า

เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าในการซื้อสินค้าออนไลน์กับบริษัทฯ  ลูกค้ามีสิทธิเปลี่ยนสินค้า/คืนสินค้า/ยกเลิกสัญญาได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า โดยแจ้งมายังบริษัทฯ และบริษัทฯ จะดำเนินการเปลี่ยนสินค้า หรือ คืนเงินเต็มจำนวนที่ลูกค้าได้จ่ายไปเพื่อการซื้อสินค้า ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับคืนสินค้าพร้อมกับแบบฟอร์มแจ้งเปลี่ยน/คืนสินค้าที่มีการแสดงเจตนาขอเปลี่ยนสินค้า/คืนสินค้า/ยกเลิกสัญญา

 

 


เงื่อนไขการเปลี่ยน/คืนสินค้า

 

  

 

1. ลูกค้ามีสิทธิ์ขอเปลี่ยน/คืนสินค้า/ยกเลิกสัญญาได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า

2. สินค้าที่เปลี่ยน/คืนจะต้องไม่บุบสลาย หรือ สูญหาย หรือกลายเป็นพ้นวิสัย จากการกระทำของลูกค้า

3. สินค้าที่เปลี่ยน/คืนต้องอยู่ในสภาพเดียวกับที่บริษัทฯ นำส่งต่อลูกค้า ยังไม่ผ่านการใช้งาน สินค้าต้องอยู่ในห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้า มีป้ายฉลากสินค้า ป้ายสคบ. ป้ายราคา คู่มืออุปกรณ์ ทุกอย่างตามเดิมครบถ้วน

4. สินค้าที่ลูกค้าได้รับภายใต้เงื่อนไขการจัดรายการ เช่น ของแถม ฯลฯ ลูกค้าจะต้องส่งคืนพร้อมสินค้าหลัก

5. ลูกค้าที่ต้องการเปลี่ยน/คืนสินค้า ให้กรอกเอกสาร "แบบฟอร์มแจ้งเปลี่ยน/คืนสินค้า" ลูกค้าสามารถเลือกลักษณะการขอคืนได้ คือ ขอคืนเป็นสินค้า (คืนสินค้าทั้งหมด หรือ คืนเฉพาะชิ้นส่วนที่มีปัญหา) หรือ ขอคืนเป็นเงิน โดยระบุในแบบฟอร์ม

6. นำสินค้า หรือ เฉพาะชิ้นส่วนที่มีปัญหาพร้อม "แบบฟอร์มแจ้งเปลี่ยน/คืนสินค้า" และ ใบเสร็จรับเงิน ส่งเป็นพัสดุทางไปรษณีย์มายังบริษัทฯ ได้ที่ :

    บริษัท สยามวู้ดเด้นโพรดักส์ จำกัด
    140 หมู่ 7 ซอยวัดศรีวารีน้อย
    ถนนบางนา-ตราด กม.18
    ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี
    จังหวัดสมุทรปราการ 10540 ประเทศไทย

7. ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าคืนบริษัทฯ ก่อน ซึ่งบริษัทฯ จะคืนเงินค่าจัดส่งให้ภายหลังจากได้รับคืนสินค้าและทำการตรวจสอบอนุมัติการเปลี่ยน/คืนตามเงื่อนไขเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาคืนเงินค่าจัดส่งในแต่ละกรณี โดยลูกค้าต้องแจ้งความจำนงพร้อมส่งใบเสร็จค่าจัดส่งให้บริษัทฯ ผ่านทางช่องทางหนึ่งดังนี้: 

    แฟกซ์: 02-337-1310, 02-740-5016
    อีเมล: domesticsales@voilatoy.com

8. หากลูกค้าส่งคืนสินค้าไม่ตรงตามเงื่อนไขการเปลี่ยน/คืนสินค้าที่กำหนด บริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบ ทั้งนี้ลูกค้าจะไม่ได้รับเงินค่าจัดส่งคืน

9. หากการคืนสินค้าเป็นไปตามเงื่อนไข บริษัทฯ จะดำเนินการเปลี่ยน/คืนสินค้าหรือคืนเงินให้ลูกค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง ภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับคืนสินค้าพร้อมกับแบบฟอร์มแจ้งเปลี่ยน/คืนสินค้าที่มีการแสดงเจตนาขอเปลี่ยนสินค้า/คืนสินค้า/ยกเลิกสัญญา

10. สำหรับการคืนเงิน บริษัทฯ จะคืนด้วยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีที่ลูกค้าแจ้งมาในแบบฟอร์มแจ้งเปลี่ยน/คืนสินค้า

 


ติดต่อสอบถาม

หากมีข้อสงสัย หรือ ต้องการความช่วยเหลือ กรุณาติดต่อฝ่ายขายในประเทศ โทร 02 337-1308-9

 

 

 

 

 

Visitors: 105,500