นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จัดทำขึ้นเพื่อแจ้งให้ลูกค้าและผู้ใช้งานเว็บไซต์ voilatoyshop.com ทราบถึงการดำเนินงานของเรา ในการจัดเก็บ การใช้ข้อมูล การรักษาความลับ และการเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าหรือผู้ใช้งานเว็บไซต์ที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์

เราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไปตามช่วงเวลาที่เหมาะสมโดยไม่แจ้งล่วงหน้า เมื่อลูกค้าหรือผู้ใช้งานเว็บไซต์ได้เข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับที่ปรากฏบนเว็บไซต์แล้ว

 

การจัดเก็บข้อมูลส่วนตัว

ท่านสามารถเข้าเว็บไซต์ของเราเพื่อเยี่ยมชม ค้นหาสินค้าหรือบริการต่างๆ ได้โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลส่วนตัวใดๆ ให้เราทราบ เราจะเก็บข้อมูลของท่านในลักษณะที่ไม่ระบุตัวตนในระหว่างการเยี่ยมชมเว็บไซต์ โดยเราจะเก็บข้อมูลเพียงเท่าที่จำเป็น และจะจัดเก็บไว้เพียงระยะเวลาหนึ่งที่เหมาะสมสำหรับดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของเราเท่านั้น นอกจากนี้ ข้อมูลที่เราจัดเก็บยังรวมถึงข้อมูลที่ท่านเปิดเผยให้แก่เรา เช่น ข้อมูลส่วนตัวที่ท่านกรอกผ่านแบบฟอร์มในหน้าเว็บไซต์, การติดต่อสื่อสารกับเราทางอีเมล ทาง Line Official หรือทางโทรศัพท์ เป็นต้น


วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัว

เราจะใช้ข้อมูลสำหรับการสร้างสรรค์ปรับปรุงเว็บไซต์ วิเคราะห์ พัฒนาการขาย จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย พัฒนาสินค้า ติดต่อสื่อสารกับท่าน ติดตามผล หรือใช้ในกิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเราเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าให้มากที่สุด


การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะไม่ขายข้อมูลส่วนตัวของท่านให้แก่บุคคลภายนอก

เราจะไม่เปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลส่วนตัวของท่านให้แก่บุคคลภายนอก เว้นแต่

  1. ท่านได้ร้องขอ หรือ ได้ให้ความยินยอม
  2. การเปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลนั้นเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย, ตามที่กฎหมายกำหนด หรือ ตามคำสั่งของหน่วยงานรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมาย  
  3. เพื่อช่วยให้ท่านสามารถทำธุรกรรมต่างๆ กับเราได้สำเร็จ 
  4. เราได้ว่าจ้างบุคคลภายนอก เพื่อให้จัดส่งสินค้าให้แก่ท่าน, เพื่อให้ดำเนินการดูแลพัฒนาระบบเว็บไซต์ของเรา, เพื่อให้วิเคราะห์ข้อมูลเสนอแนะการขายหรือพัฒนาธุรกิจ

มาตรการการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว

เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่านโดยไม่มีอำนาจ เราจึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวไว้ดังนี้

  1. ดำเนินงานด้านคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดตามกฎหมาย
  2. กำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลบนระบบงานของเว็บไซต์ให้กับพนักงานของบริษัทฯ อย่างชัดเจน

การติดต่อสื่อสารกับลูกค้า

ทางเว็บไซต์ voilatoyshop.com จะติดต่อกับท่านผ่านทาง email  ทาง Line Official และการโทรศัพท์เท่านั้น โดยจะพิจารณาติดต่อผ่านทาง email ก่อน โดยในส่วนหัวเรื่องของ email จะทำการแจ้งวัตถุประสงค์ในการติดต่อทุกครั้ง

หากท่านต้องการติดต่อกลับมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องสินค้าหรืออื่นๆ ท่านสามารถติดต่อได้ทางหน้า "ติดต่อเรา" หรือ email: domesticsales@voilatoy.com   ทาง Line Official  หรือโทรศัพท์: 02-337-1308-9 ต่อ 45,22 ตามข้อมูลที่แจ้งในทุกหน้าของเว็บไซต์

 

 

 

 

 

Visitors: 107,141